"EM" Shalim Pasha

"M" Sharin x "M" Shalimah
Strain: Obeyyan Om Grees

geboren: 2007

Foto: Joanna Jonientz

Pedigree

 

Foto: Monika Grefenstein
 
Foto: Joanna Jonientz
 
Foto: Monika Grefenstein
 
Foto: Monika Grefenstein