Awarded mare
Sharina Bint Shalimah

"M" Sharin  x "M" Shalimah
Strain: Obeyyah Om Grees

born: 1998

Sharina
Photo: Joanna Jonientz

Pedigree

 

"EM" Sheherazade

"M" Sharin x Shayla II
Strain: Obbeyah Om Grees
born: 2000

Sheherazade
Photo: Monika Grefenstein

Pedigree

 

"EM" Shanaya Bint Najdi

Ansata Najdi x "M" Shalimah
Strain: Obeyyah Om Grees
born: 2004

Shanaya
Photo: Carola Toischel

Pedigree

 

"EM" Mascha'allah

"M" Sharin x El Moatezza B
Strain: Kuhaylah Jellabiah Khalifa Family
born: 2002

Mascha'alla
Photo: Joanna Jonientz

Pedigree

 

"EM" Shalim Pasha

"M" Sharin x "M" Shalimah
Strain: Obeyyan Om Grees
born: 2007

Photo: Joanna Jonientz

Pedigree

 

"EM" Hiskia

Hamra Sanandaj x Halifa
Strain: Kuhaylah Ajuz Ibn Rodan
born: 2005

Hiskia
Photo: Carola Toischel

Pedigree

 

"EM" Hamaal el Said

GR Faleeh x "EM" Hiskia
Strain: Kuhaylah Ajuz Ibn Rodan
born: 2009

Hamaal el Said
Photo: Joanna Jonientz

Pedigree

 

"EM" Mahrus

"M" Sharin x Moateza B
Strain: Kuhaylah Jellabiah Khalifa Family
born: 2009

EM Mahrus
Photo: Monika Grefenstein

Pedigree